Privacybeleid volgens de DSGVO AVG GDPR met geldigheid van 25.05.2018

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

Sihl Direct bv
Mangaan 8
5234 GD, s-Hertogenbosch
Nederland
Tel .: 073 6441044

E-Mail: info@sihl.nl
Website: www.sihl.nl

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

    1.Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een goed functionerende website en onze inhoud en services te bieden. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing op gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

    2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6 par. 1 lit. een algemene EU-verordening gegevensbescherming (DSGVO AVG GDPR) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, wordt artikel 6, lid 1 verlicht. b DSGVO AVG GDPR als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.

Zover een verwerking van persoonsgebonden gegevens nodig is voor het vervullen van een wettelijke verplichting die is onderworpen aan onze onderneming, dient artikel 6 par. 1 lit. c DSGVO AVG GDPR als juridische basis.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6 par. 1 lit. d DSGVO AVG GDPR als juridische basis.

Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO AVG GDPR als juridische basis voor verwerking.

    3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is verwijderd. Bovendien kan dergelijke opslag door de Europese of nationale wetgever worden voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of de uitvoering van het contract.

IV Verstrekking van de website en creatie van logbestanden

    1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van uw computer.

De volgende gegevens worden hier verzameld:

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internetserviceprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijdstip van toegang
(6) Websites waarvan het systeem van de gebruiker naar onze website komt
(7) Websites toegankelijk via het systeem van de gebruiker via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats

    2. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de duur van de sessie.

Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.

Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO AVG GDPR.

    3. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid.

In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit het geval na niet meer dan dertig dagen. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende client niet langer mogelijk is.

    4. Beroep en verwijdermogelijkheid

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is dus geen beroep van de kant van de gebruiker.

V. Gebruik van cookies

    1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website wordt heropend.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de opgeroepen browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-wissel.

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

(1) Web pagina-instellingen
(2) Sessie-ID

    2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, par. lid 1,  f DSGVO AVG GDPR.

    3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-wissel.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(1) goedkeuring van taal- en weergave-instellingen
(2) Onthoud trefwoorden
(3) de inloggegevens opslaan

Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO AVG GDPR .

De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

    4. Duur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en doorgegeven aan onze site. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

VI. Nieuwsbrief/Newsletter

    1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. De gegevens van het invoermasker worden naar ons verzonden wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief. Op vrijwillige basis kunnen we gegevens verzamelen in het uitgebreide invoermasker voor het bedrijf, de branche en interesses van de geïnteresseerde partij.
Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij registratie:

(1) IP-adres van de aanroepende computer
(2) Datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt er verwezen naar dit privacybeleid en de informatievereisten.

Als u bij ons goederen of diensten koopt en uw e-mailadres hier deponeert, kan dit later door ons worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief. In een dergelijk geval stuurt de nieuwsbrief alleen direct mail voor uw eigen gelijksoortige goederen of diensten.
In verband met de verwerking van gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven, worden de gegevens doorgegeven in de gehele groep, maar niet aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven.
We gebruiken nieuwsbrief tracking om ons aanbod te optimaliseren. We gebruiken een uniforme link voor alle gebruikers en gebruiken deze methode om statistische gegevens over het belang van gebruikers in onze portfolio te verzamelen zonder persoonlijke referentie.

    2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens nadat de gebruiker zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief, is de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 lit. een GDPR.
De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens binnen de groep als geheel met het oog op het verzenden van nieuwsbrieven is het bijzondere belang van derden overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO AVG GDPR.
De wettelijke basis voor het volgen van de nieuwsbrief is artikel 6 par. 1 lit. f.
De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 par.3 UWG.

    3. Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.
Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen. Bovendien worden de andere gegevens gebruikt om de nieuwsbrief aan te passen aan de behoeften van de persoon in kwestie.

    4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig voor het bereiken van het doel van uw overzicht.  Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.
De andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden meestal met het e-mailadres verwijderd.

    5. Beroep en verwijdermogelijkheid

Abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

Hiermee is ook de intrekking van de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, mogelijk.

VII. Contactformulier, retourformulier, wedstrijdformulier en e-mailcontact

    1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Verschillende formulieren zijn beschikbaar op onze website, die kunnen worden gebruikt voor elektronisch contact. Als een gebruiker deze optie realiseert, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen.

Als alternatief is contact mogelijk via de opgegeven e-mailadressen. Ook in dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden en opgeslagen.

In het geval van delen met een ander lid van onze groep of een van haar wereldwijde dochterondernemingen worden de gegevens doorgegeven aan derden binnen de Groep als geheel. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

    2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die tijdens de verzending van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, dat wordt verlicht. f DSGVO AVG GDPR . Als de e-mail contact tot doel heeft een contract te sluiten, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO AVG GDPR.

    3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens van het invoermasker dient ons alleen om het contact te verwerken. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

    4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. Voor de per e-mail verzonden persoonlijke gegevens is dit het geval wanneer het betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie wordt beëindigd wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.

    5. Beroep en verwijdermogelijkheid

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. In zo'n geval kan de conversatie niet doorgaan.
Het bezwaar kan worden ingediend vanaf hetzelfde e-mailadres of schriftelijk per brief. Alle persoonlijke gegevens worden in dit geval

VIII Webanalyse door Google Analytics

    1. Beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door  verwijderd.

Webanalyse door Google Analyticsde gebruikers wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt ingediend, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

Ga naar de websites van Google voor meer informatie over het gebruik van Google van de Google-gegevens, inhuur- en opt-outopties: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/ ("Google's gebruik van uw gegevens wanneer u gebruikt De websites of apps van onze partners "), http://www.google.com/policies/technologies/ads (" Gebruik van gegevens voor reclame "), http://www.google.com/settings/ads (" Informatie beheren, de Google liet u altijd advertenties zien ") en http://www.google.com/ads/preferences/ (" Bepaal welke advertenties Google u laat zien ").

Ga naar https://www.google.com/analytics/terms/en.html voor meer informatie over servicevoorwaarden en privacy.

    2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is § 15 par. 3 TMG of artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO AVG GDPR

    3. Doel van de gegevensverwerking

Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en ons andere diensten te bieden die verband houden met het gebruik van dit online aanbod en internetgebruik. In dit geval kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens.

    4. Duur van opslag

De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde cookies, gebruikers-ID's (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand.

    5. Beroep en verwijdermogelijkheid

Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd zijn aan hun gebruik van het online aanbod, evenals de verwerking van dergelijke gegevens door Google door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

IX. Geïntegreerde YouTube-video's

    1. Beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens

Deze website integreert YouTube-componenten. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips en andere gebruikers kunnen bekijken voor gratis weergave, beoordelingen en opmerkingen. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, zodat zowel complete film- en televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo's, trailers of zelfgemaakte video's via het internetportaal beschikbaar zijn.
De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer u een van de pagina's op deze door ons beheerde site bezoekt die een YouTube-component (YouTube-video) bevat, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokken persoon automatisch gestart door het betreffende YouTube-onderdeel, één Download het equivalente YouTube-onderdeel van YouTube. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Als onderdeel van dit technische proces zijn YouTube en Google op de hoogte van de specifieke onderkant van onze site die door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website de desbetreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en gekoppeld aan het individuele YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan deze de verzending voorkomen door zich af te melden bij hun YouTube-account voordat onze website wordt bezocht.

Het privacybeleid van YouTube, dat beschikbaar is op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, identificeert het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie door YouTube en Google.

    2. Juridische grondslag voor verwerking

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online diensten, dit is in ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO AVG GDPR .

    3. Doel van de verwerking

Met behulp van de YouTube-video's introduceren we geïnteresseerde gebruikers voor verschillende aspecten van ons bedrijf, bijvoorbeeld de geproduceerde producten.

    4. Beroep en verwijdermogelijkheid

Op onze website bieden we u de mogelijkheid om u te registreren bij uw gegevens en om een klantaccount te openen. Hiertoe worden de volgende gegevens (verplichte informatie) van u verzameld, aan ons verzonden (SSL-gecodeerd) en opgeslage De oproep voor YouTube-video's is vrijwillig. Bij gebruik van de aanbieding is er om technische redenen geen mogelijkheid tot beroep.

Voorde verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt er verwezen naar dit privacy beleid en de informatieplicht.

X. Registratie op onze website (klantaccount)

    1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden we u de mogelijkheid om u te registreren bij uw gegevens en om een klantaccount te openen. Hiertoe worden de volgende gegevens (verplichte informatie) van u verzameld, aan ons verzonden (SSL-gecodeerd) en opgeslagen:

(1) Titel
(2) voornaam, achternaam
(3) Adres (straat, postcode, plaats, land)
(4) E-mailadres
(5) Wachtwoord
(6) Telefoonnummer
(7) IP-adres
(8) Datum van registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt er verwezen naar dit privacy beleid en de informatieplicht.

    2. Juridische basis voor gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie van een klantaccount door de gebruiker is in aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker Artikel 6 par. 1 lit. een GDPR.

    3. Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van titel, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en wachtwoord van de gebruiker dient om online bestellingen in onze shop correct uit te voeren.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces is bedoeld om misbruik van de services of de gebruikte inloggegevens te voorkomen.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces is bedoeld om misbruik van de services of de gebruikte inloggegevens te voorkomen.

    4. Duur van opslag

U hebt de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die bij de registratie worden verstrekt op elk gewenst moment te wijzigen of volledig uit onze database te verwijderen. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

    5. Beroep en verwijder mogelijkheid

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken of te veranderen. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van historische gegevensverwerkingsbewerkingen.

XI. Betalingsprovider Paypal

    1. Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij u.a. Betaling via PayPal. Aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert, naar PayPal verzonden.

    2. Juridische basis voor gegevensverwerking

De verzending van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO AVG GDPR (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO AVG GDPR (verwerking om een ​​contract af te handelen).

    3. Doel van de gegevensverwerking

Met de betaaldienst Paypal bieden wij u een snelle en ongecompliceerde manier om uw aankopen in onze webshop te betalen.

    4. Beroep en verwijdermogelijkheid

U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van historische gegevensverwerkingsbewerkingen.

XII. Rechten van betrokkenen

Als persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een slachtoffer in de zin van de DSGVO AVG GDPR en hebt u de volgende rechten aan de verantwoordelijke persoon:

    1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt.

Alsdergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;
(4) de voorgestelde bewaarperiode van gegevens die de, of specifieke informatie niet mogelijk criteria waarmee de geldigheidsperiode;
(5) het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens betreffende u, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
(6) het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld.

    2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling op de verantwoordelijke als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie terstond uitvoeren.

    3. Recht op beperking van verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

(1) als u de nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie betwist gedurende een bepaalde periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van uw persoonlijke informatie te verifiëren;

(2) de verwerking onwettig is en u weigert de verwijdering van de persoonlijke gegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens te eisen;

(3) de verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt deze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

(4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 (1) AVG en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke verantwoordelijk zijn opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking na de o.g. Als de voorwaarden beperkt zijn, wordt u door de verantwoordelijke persoon op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

   4. Recht op annulering

a. schrapping verplichtingen

U kunt eisen dat de verantwoordelijke uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de verantwoordelijke moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:

(1) Persoonsgegevens betreffende u zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
(2) U herroept uw ​​toestemming, waarop de verwerking volgens. Artikel 6 par. 1 lit. a of artikel 9 par. 2 lit. DSGVO AVG GDPR en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking.
(3) Volgens. Artikel 21 lid 1 DSGVO AVG GDPR bezwaar tegen de verwerking en er geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking, of u gaat vlg. Artikel 21 lid 2 DSGVO AVG GDPR in beroep tegen verwerking.
(4) Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) De schrapping van persoonsgegevens met betrekking tot u wordt vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
(6) De persoonlijke gegevens betreffende u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8 (1) DSGVO AVG GDPR.

b. Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke persoon de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en acc. Overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de DSGVO AVG GDPR neemt het passende maatregelen, inclusief technische middelen, om gegevenscontroleurs te informeren die de persoonsgegevens verwerken waarvan is vastgesteld dat ze zijn aangetast, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten Personen die verzoeken om verwijdering van alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicatie van dergelijke persoonlijke gegevens.

c. uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is
(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
(2) voor de naleving van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist door het recht van de Unie of de lidstaten, het onderwerp van de lading, of de uitvoering van een taak die van openbaar belang is en wordt uitgevoerd in de uitoefening van het openbaar gezag, dat de persoon die verantwoordelijk overdragen uitgevoerd was;
(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h en i en artikel 9 (3) GDPR;
(4) voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, overeenkomstig art. Art. 89 par. 1 DSGVO AVG GDPR , voor zover de in onderdeel a rechts) maakt naar verwachting de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk of ernstig aangetast te bereiken, of
(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

    5. Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking tot de verantwoordelijke voor de verwerking heeft aangevoerd, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperkingen van de verwerking, tenzij: dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige inspanning.

U hebt het recht aan de verantwoordelijke om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

    6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de verantwoordelijke verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat:

(1) de verwerking op toestemming volgens art. Artikel 6 par. 1 lit. een GDPR of artikel 9 par. 2 lit. een DSGVO AVG GDPR of een contract volgens Artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO AVG GDPR is gebaseerd en

(2) de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

    7. Recht op beroep

U heeft het recht om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie te allen tijde met de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de grond van art. 6 lid. par.1 lit. e of  DSGVO een beroep in te dienen.

De persoon die verantwoordelijk is verwerkt niet langer de persoonlijke gegevens over u, tenzij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor direct marketing,  zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijnen van 2002/58 / EG - uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

    8. Recht om de verklaring inzake gegevensbescherming verklaring in te trekken

U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

    9. Geautomatiseerde beslissing van geval tot geval, inclusief profilering

U heeft het recht, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde - met inbegrip van profilering - tot onderwerp gebaseerde beslissing die zich zal ontvouwen via juridische gevolgen of ernstig wordt op een soortgelijke manier. Dit is niet van toepassing als de beslissing

(1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke,

(2) toegestaan ​​is volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9, lid 1 GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, verlicht is. a of g DSGVO AVG GDPR is van toepassing en er zijn redelijke maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden, alsook uw rechtmatige belangen te beschermen,  belangen, waaronder tenminste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, te handhaven, om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en gehoord over het aanvechten van het besluit.

    10. Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gevestigd is, op de werkplek of op de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens van u tegen is de DSGVO AVG GDPR overtreedt.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van artikel 78 van de DSGVO AVG GDPR.